Welzijn

14 Oktober 2018

Welzijn

Financiële gezondheid Zowel de individuele burger als de gemeenschap worden beter van een doordachte levenswijze. De gemeente kan hiervoor een beleid van bewustmaking uitstippelen, dat rekening houdt met de suggesties en initiatieven van de inwoners: Hergebruik aanmoedigen door ruil- en geefpleinen, repair-cafés, een nieuw contract met de intercommunale, efficiënt gebruik van leegstaande gebouwen van de gemeente, van kerken, scholen, sportclubs, bedrijven. Meer hergebruik leidt tot minder afval, en tot verrassende en fijne sociale creativiteit en contacten. Gedeeld gebruik aanmoedigen van schoollokalen, sportinfrastructuur, gemeentelijke gebouwen, enz. Ook de groene ruimte komt hiervoor in aanmerking: burgers kunnen moestuinieren in privétuinen of op perceeltjes in samentuinen, en een sociale groene ruimte organiseren op ongebruikte percelen. De 'brede school' aanmoedigen: de school als draaischijf van de buurt, waar zowel dagschool als deeltijds kunstonderwijs wordt georganiseerd, waarin alle netten ondersteuning krijgen afhankelijk van de vraag van de burgers, waar ook vrijwilligers komen helpen(vb voor de vreemde talen) Kansen voor iedereen Een gemeenschap van mensen die gezond zijn, zichzelf kunnen ontplooien en tevreden zijn, dat veronderstelt dat iedereen voldoende kansen krijgt om aan die gemeenschap deel te nemen, door inspraak en ideeën, door inzet en realisaties. Kinderen: de kansarmoede voor kinderen in Olen gaat in stijgende lijn. In 2017 bedroeg die 6,77% tegenover 3,77% in 2014. Het moet een gemeentelijke prioriteit zijn om kansen te bieden aan alle kinderen in Olen. Zo kunnen ze later gelukkige mensen en verantwoordelijke burgers worden. Jongeren: tieners en adolescenten moeten de kans krijgen om zelf te exploreren, te organiseren, te realiseren binnen de begeleiding en de bescherming van de samenleving. Zowel individueel als in vereniging (jeugdverenigingen, sportvereniging, enz) moeten ze kunnen meedenken, praten en beslissen over alles wat hen raakt in het gemeentebeleid. Dat kan via de jeugdraad, maar de gemeentelijke overheid moet ook via de ‘jeugdtoets’ elke beleidsbeslissing toetsen en terugkoppelen naar de jongeren. Ouderen: een groeiende groep met eigen noden en interesses. Zij moeten ook deelnemen aan het besluitvormingsproces in de samenleving, wat niet altijd gemakkelijk is omdat ze het soms moeilijk hebben met de digitalisering en het hoge tempo van de maatschappij. Het vraagt daarom extra aandacht om hen rustig te informeren en met hen te overleggen, en ook een niet-digitale toegang tot gemeentelijke diensten te blijven voorzien. Ouderen blijven mondige burgers, en worden graag aldus behandeld. Ook voor hen kan het opzetten van en deelnemen aan projecten een verfrissende uitdaging zijn. Zo kan ook een combinatie van ouderenzorg en kinderopvang in een kinderdagverblijf of een centrum voor kinderopvang voor beide groepen een verrijking zijn. Kansarmen: kansarmoede moet niet alleen bij kinderen bestreden worden, ook gezinnen, alleenstaanden en ouderen moeten bijzondere aandacht krijgen. Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat kansarmoede van de ouders, vooral de moeder, een grotere kans op kansarmoede van het kind meebrengt. Maar kansarmoede in het algemeen heeft een verarmend effect op de hele samenleving. Brede Fairtrade: Ontwikkelingssamenwerking blijft een speerpunt van Groen. Het Zuiden heeft onze gemeentelijke steun en aandacht nodig, om via de ondersteuning van Fairtrade producten, Vierde Pijlerwerking, subsidiëring en andere evenementen. Maar 'fairtrade' kan ook breder gezien worden. Ook lokale handelaars en bedrijven rekenen op eerlijke prijzen en sympathiserende klanten. Wij willen producent en klant dichter bij elkaar brengen in de 'korte keten' via een plaatselijke markt of een buurderij.