Actief burgerschap

14 Oktober 2018

Actief burgerschap

Groen Olen wil de burgers op ideeën laten stemmen, over de partijen heen. Daartoe wordt een apart adviesorgaan, een burgerraad, opgericht ter ondersteuning van de beslissingsprocessen. Die burgerraad kan onafhankelijk werken van de electorale korte termijn druk en kan zich meer richten op de lange termijn (versus de korte verkiezingstermijn van personen en partijen). Hierdoor wordt aan de verkozen politici meer ruimte gegeven om hun politieke ambt of ‘metier’ gerichter te beoefenen. De aanstelling gebeurt telkens per onderwerp van bespreking. Dit wordt nooit een verplichting, steeds een engagement op vrijwillige basis. Op vraag van de burgers kunnen extra experts of ervaringsdeskundigen ingeschakeld worden om per onderwerp bijkomend te adviseren. Deze dienen onpartijdig te adviseren, los van ideologische, bestuurlijke of commerciële belangen. De te behandelen agendapunten worden als idee aangebracht door de ganse bevolking van de gemeente. Dit gebeurt idealiter via een centraal elektronisch systeem, dat ook op andere manier bereikt kan worden (gratis telefoonlijn, papier, infopunten in gemeentehuizen, bibliotheken, aangevuld met gemeentelijke infosessies). Ideeën worden naar boven gestemd, en worden vanaf een bepaald aantal stemmen verplicht geagendeerd op de gemeenteraad. Er worden een aantal overlegsessies gepland om een advies te vormen. Dit advies wordt bezorgd aan de gemeenteraad. Bij afwijzing of gedeeltelijke aanvaarding is een gefundeerde motivatie vanuit de gemeenteraad naar de burgergroep verplicht. Op termijn kan deze burgerraad verder groeien van een adviserend over een bindend naar een wetgevend orgaan. De burgerraad heeft als doel de burger te betrekken bij het beleid, van beneden uit. Wij geloven dat op deze manier de focus weer gelegd kan worden op een lange termijn toekomstvisie voor het beleid, die leidt naar een duurzame aanpak voor de permanente ontwikkeling van onze samenleving. Naast de oprichting van een permanente burgerraad pleiten wij ook voor: Het recht van iedere inwoner van de gemeente om een vraag te stellen op de gemeenteraad door het inbouwen van een vast vragenkwartier. Het inbouwen van een vroegtijdige inspraakstructuur bij alle beslissingen vanaf een bepaalde financiële omvang. Meer transparantie rond de besluitvormingsprocessen, waarbij er open wordt gecommuniceerd, alle partijen duidelijk worden geïnformeerd, en er zo weinig mogelijk besloten zittingen worden gepland op de gemeenteraad. Het stimuleren van coöperatieve structuren waar de burgers zelf eigenaarschap en verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor bijvoorbeeld hun eigen lokale energievoorziening. Adviesraden 3.0: versterking van de adviesraden naast de bottom-up initiatieven. Burgerbudgetten voor duidelijk afgebakende en onderbouwde initiatieven op vlak van jeugd, cultuur, sport, duurzaam leven, …).