Gezondheid

14 Oktober 2018

Gezondheid

Onder de Groene loep: de gemeente zorgt voor gelukkige burgers Gelukkige mensen leven langer en gezonder. Ze presteren beter, zijn creatiever, en hebben meer vrienden en meer zelfvertrouwen. Redenen genoeg dus om aan je mentale welbevinden te werken. Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Gelukkige burgers Elke burger moet de regie kunnen voeren van zijn eigen 'brede gezondheid', dwz lichamelijke gezondheid, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, sociale participatie, welbevinden en zingeving. Gezondheid gaat over het hele leven. Als iemand zich niet goed in zijn vel voelt, is niet altijd een medische tussenkomst nodig; misschien kan iemand geholpen worden met zinvol vrijwilligerswerk, of een yogales. Maar daarover moet de burger zelf kunnen beslissen, met de nodige aangepaste informatie, advies en begeleiding. De overheid kan tegemoet komen aan die vraag bv door wijkteams met sociaal werkers die daarvoor samenwerken met een artsenpraktijk in elke deelgemeente, en laagdrempelige communicatiekanalen om vraag en aanbod samen te brengen. Daarnaast voorziet de gemeente in een sociale groene ruimte en voldoende aanbod van cultuur en vrije tijd in elke deelgemeente. Gelukkige ouderen In de komende decennia zullen de ouderen in toenemende mate aanwezig zijn in onze samenleving, met hun eigen noden. Een hoge leeftijd is op zich geen medisch probleem, ook ouderen moeten zelf hun eigen leven in handen kunnen nemen en zelf beslissen hoe ze dat willen inrichten. Ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. Een fijnmazige buurtwerking, het lokaal dienstencentrum en restaurant, en allerlei samenlevingsinitiatieven zoals deeltuinen, kangoeroewoningen en cohousing kunnen tegemoet komen aan hun dagelijkse noden en problemen zoals vereenzaming. Een seniorenconsulent kan samen met het zorgteam en de 55+-raad het ouderenbeleid coördineren en waken over een inclusief beleid dwz dat het beleid op alle domeinen rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van ouderen. In de gemeente moet het beleid ook voorzien in voldoende aangepaste woongelegenheid voor ouderen die niet meer alleen kunnen wonen, voldoende omkadering van de mantelzorgers, en ook dagopvang voor de ouderen. Gezonde burgers Fysieke gezondheid is een belangrijk maar heikel thema in Olen. De historische vervuiling van de bodem door radioactiviteit en zware metalen heeft zijn sporen nagelaten, en het gemeentebestuur moet waakzaam blijven. Daarnaast zijn belangrijke voorwaarden voor een goede gezondheid een gezonde gevarieerde voeding en genoeg beweging, en een gezonde en veilige omgeving. De gemeente kan hierin een rol spelen door een slimme duurzame voedselstrategie die inwoners, instellingen, landbouwers en bedrijven uitnodigt om zelf duurzame voedingskeuzes te maken: minder vlees, meer veggie, meer kwaliteit, minder voedselverspilling. De gemeente kan ook de burgers helpen om te kiezen voor een actieve levensstijl: stimuleren en faciliteren van het fietsgebruik en aanmoedigen van laagdrempelige initiatieven om te bewegen. Kansen voor iedereen Een gemeenschap van mensen die gezond zijn, zichzelf kunnen ontplooien en tevreden zijn, dat veronderstelt dat iedereen voldoende kansen krijgt om aan die gemeenschap deel te nemen, door inspraak en ideeën, door inzet en realisaties. Kinderen, jongeren, ouderen, kansarmen, asielzoekers, voor allen moet een inclusief beleid aandacht hebben voor alle noden en problemen. De gemeente moet erop toezien dat alle initiatieven worden uitgewerkt en volgehouden.